De Pitstop

 

                                                                                                                                                

De Pitstop

Vlakbij het Verdihuis bevindt zich een loods. Het Verdihuis heeft deze loods verbouwt tot een herstelcentrum genaamd De Pitstop.  

De Pitstop is een plek waar herstel-ondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid de verbinding aangaan. Het zal een vrijplaats zijn waar cliënten, ex-cliënten, werkgevers, ervaringsdeskundigen, wijkbewoners, gemeentelijke instellingen en andere betrokkenen elkaar op een laagdrempelige manier kunnen vinden.

Het Verdihuis sluit met De Pitstop aan bij de laatste maatschappelijke ontwikkelingen waar de focus ligt op inclusie van mensen die te maken hebben gehad met psychiatrische en/of maatschappelijke problemen.

Zien, Horen, Erkennen
Wij geloven dat mensen gezien, gehoord en erkend willen worden als volwaardig onderdeel van de maatschappij. Het gaat niet alleen om werken, maar ook om het hebben van sociale contacten, het deelnemen en bijdragen aan de maatschappij en het opdoen van vaardigheden. Sommige mensen kunnen dit op eigen kracht, anderen hebben daar meer ondersteuning bij nodig. Ondersteuning zonder oordeel en met respect voor het persoonlijk herstelproces is essentieel om mensen de ruimte te geven zelf (weer) richting te geven aan hun eigen leven.

Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het Verdihuis wil met herstelcentrum De Pitstop cliënten een plek geven waar zij hun eigen regie kunnen nemen in hun persoonlijk herstelproces. De Pitstop zal een veilige leeromgeving zijn waar cliënten de ruimte krijgen in hun eigen tempo  hun weg terug te vinden naar de maatschappij. Daarnaast zal De Pitstop arbeidsmatige activiteiten ontwikkelen die cliënten de mogelijkheden geven op het gebied van arbeidsparticipatie zich (weer) verder te ontwikkelen. (social return)

Missie & Visie
Missie:
Wij geloven dat geziengehoord en erkend worden helpen om weer mee te durven doen in de samenleving. Hierdoor kan ruimte ontstaan om te dromen. Dromen die hoop geven, perspectief en kracht om aan de slag te gaan. Wij focussen op iemands kwaliteiten en mogelijkheden en geloven in de eigen kracht van ieder mens om zelf richting te geven aan zijn/haar eigen leven.

Visie:
Bij De Pitstop krijgt de bezoeker de mogelijkheid het heft in eigen handen te nemen en te werken aan zijn/haar persoonlijk (herstel)proces. Ondersteund door betrokken en ervaringskundige medewerkers en vrijwilligers. In contact met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt ontwikkelen de bezoekers zichzelf. Ze inspireren, steunen en leren van elkaar.

Waarom is ondersteuning in persoonlijk herstel zo belangrijk?
Herstel betekent het verminderen en/of wegnemen van de symptomen, het zogenoemde klinisch of symptomatisch herstel . Met functioneel herstel wordt bedoeld de rehabilitatie van het functioneren, waarbij gekeken wordt welke functies hersteld of behouden) moeten worden om handelen (weer) mogelijk te maken. Het maatschappelijk herstel doelt op het (weer) kunnen participeren in de maatschappij door werk, studie, activiteiten en sociale relaties.

Vanuit de cliëntbeweging en de literatuur wordt ook nadruk gelegd op herstel in de breedste zin, het persoonlijk herstel . Een veel geciteerde definitie van persoonlijk herstel is (Anthony, 1993):

Herstel is een intens persoonlijk en uniek proces van verandering van iemands houding, waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden en/of rollen. Het is een manier van leven, van het leiden van een bevredigend, hoopvol en nuttig leven met de beperkingen als gevolg van psychiatrische handicaps. Herstel betekent je ontworstelen aan de rampzalige gevolgen van je psychiatrische(en/of maatschappelijke) toestand en een nieuwe betekenis en doel in je leven ontwikkelen.

Participatie 
Wij geloven dat een zinvolle dagbesteding, al dan niet in de vorm van een baan, belangrijk is voor mensen. Betaald werk of een andere invulling van dagbesteding geeft structuur aan het leven, en vergroot het sociale netwerk. Maatschappelijke participatie betekent: meedoen aan de samenleving. Voor veel cliënten van het Verdihuis is meedoen in de vorm van betaald werk nog niet vanzelfsprekend. Velen zijn niet zeker van een dak boven het hoofd en hebben moeite over hun problemen te praten - als ze daar al een goed inzicht in hebben. Er kan ook sprake zijn van schaamte en schuldgevoelens die kunnen leiden tot persoonlijk en maatschappelijk isolement. Voor het Verdihuis is het bevorderen van de maatschappelijke participatie een belangrijk doel.

Het Verdihuis vindt het belangrijk aan te sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de cliënten. Veel cliënten willen wél participeren en hebben nog onvoldoende mogelijkheden ontwikkeld of zijn door hun huidige leefsituatie onvoldoende hersteld om te participeren, zijn hun hoop en/of perspectief kwijt geraakt.

 

 

                                                    

 Lees onze nieuwsbrieven

  Start !  1e 2017

   Een half jaar verder...   2e 2017

 

 

 

 

 

  

pitstop-gallery

1
2
3
4
5
6