Informatie voor hulpverleners

Op deze informatiepagina zie je wat SMO Verdihuis biedt aan ondersteuning in eigen huis, maar ook bij de cliënten thuis en welke methodes wij gebruiken binnen het Verdihuis om onze cliënten verder te helpen. Heb je vragen over onze diensten? Neem dan gerust contact op met de Centrale Toegang en Bemoeizorg (CTB). 

 

Wat is Herstelwerk?

Herstelwerk is een begeleidingsmethode die uitgaat van de eigen kracht van cliënten. Dit betekent dat zij zelf bepalen waar zij ondersteuning bij krijgen. Zij bepalen zelf hun doelen. Herstelwerk betekent ook dat doelen omzet worden in acties die zij zelf gaan uitvoeren. Want de werkelijke kracht om het leven zinvol vorm te geven ligt bij de cliënt en niet bij de begeleider. Zij kunnen natuurlijk rekenen op steun, tips en adviezen van de begeleider.

 

  

 

Daaronder valt onder andere
Veerkracht en Krachtwerk

  

 Wat is Veerkracht? 


Veerkracht MO gaat over methodisch werken met kinderen die met hun ouder(s) in de maatschappelijke opvang terechtkomen. Veerkracht is te zien als aanvulling op Herstelwerk, de krachtgerichte methodiek die in de maatschappelijke opvang geïmplementeerd wordt als basismethodiek. Veerkracht reikt handvatten en werkprincipes aan om oog te hebben en te houden

voor kinderen en hun veiligheid, welzijn en ontwikkeling te bevorderen.

Veerkracht doet een beroep op de veerkracht en het herstelvermogen van een kind. Het laat het zelfvertrouwen groeien. Veerkracht laat zien dat herstel mogelijk is en dat je hier als gezin, hulpverlener en hulpbronnen op kan en mag vertrouwen. Veerkracht geeft hoop voor de toekomst.

Kerndoelen en kerntaken van Veerkracht            
Uitgangspunt van Veerkracht MO is de verantwoordelijkheid die de maatschappelijke opvang heeft om verantwoorde zorg voor kinderen te realiseren. Daarbij neemt de maatschappelijke opvang nadrukkelijk niet de zorg voor kinderen over van de ouders. De verantwoordelijkheid blijft bij de ouders. De maatschappelijke opvang ondersteunt ouders om die verantwoordelijkheid zo goed mogelijk in te vullen. Uit de verantwoordelijkheid van de maatschappelijke opvang voor kinderen vloeien de volgende kerndoelen voort:

 1. Kinderen verblijven in een veilige leef- en opvoedomgeving binnen de opvang.
 2. Ouders worden ondersteund en versterkt in hun rol als ouder en opvoeder.
 3. Het gezin wordt ondersteund bij het herstel van het gewone leven en het bieden van een veilige situatie voor het kind.
 4. Hulpbronnen in de omgeving van het kind worden opgespoord en benut.
 5. Begeleiders signaleren risico’s en problemen op het gebied van ontwikkeling en opvoeding.
 6. Begeleiders stemmen af met andere hulpverlening en schakelen externe hulp in waar nodig.

De kerndoelen zijn vertaald naar de hieronder genoemde kerntaken:

 • Kind in beeld: de begeleiders in de maatschappelijke opvang hebben en houden het kind in beeld. Ook als er geen directe signalen zijn, houden ze in de gaten hoe het met het kind gaat en ondernemen ze actie als dat nodig is.
 • Veiligheid: de veiligheid en ontwikkeling van het kind staat te allen tijde centraal en heeft de voortdurende aandacht van de begeleiders.
 • Ouders en opvoeding: aandacht voor (de veiligheid van) kinderen betekent dan ook aandacht voor en ondersteuning van de ouders.
 • Verblijf in de opvang: de begeleiders van de maatschappelijke opvang werken samen met de ouders aan een veilig en positief leef- en opvoedklimaat waarin kinderen kind kunnen zijn.
 • Betrekken van hulpbronnen uit het netwerk: de begeleider probeert actief hulpbronnen in de omgeving van het kind te betrekken. 3
 • Externe begeleiding of hulpverlening: de maatschappelijke opvang schakelt waar nodig andere instellingen en professionals in voor de begeleiding van het kind en stemt hiermee af.

(Informatie uit de informatiebrochure “veerkracht: methodisch werken in de maatschappelijke opvang” van Van Montfoort. )

 

Wat is Kracht werk?

De formule is simpel: mobiliseer de krachten (talenten, kennis, capaciteiten, hulpbronnen) van cliënten en stel die in dienst van de doelen en inzichten die zij willen bereiken en de cliënten zullen een betere kwaliteit van leven ervaren vanuit hun eigen gezichtspunt (Saleebey, 2006).

 SMO Verdihuis en Krachtwerk

SMO Verdihuis ondersteunt mensen om zelf de regie in hun leven te pakken en weer volwaardig mee te doen in de maatschappij. Een actieve deelname aan de samenleving is een belangrijke voorwaarde om tot een betekenisvol en zingevend leven te komen. Ter ondersteuning van dit persoonlijk en maatschappelijk proces van herstel van de cliënt, maken onze medewerkers gebruik van de methodiek Krachtwerk.

Het methodisch werken volgens Krachtwerk is voor onze organisatie een essentieel onderdeel van de geboden kwaliteit van de begeleiding. De afspraak is dat iedere cliënt begeleid wordt volgens deze methodiek. Al onze medewerkers zijn dan ook getraind in de Krachtwerk methodiek en focussen hiermee op een leven vanuit de innerlijke kracht en mogelijkheden.

 


 

 

 

 Verschillende afdelingen van het Verdihuis

 

Centrale Toegang en Bemoeizorg (CTB)  

Wat is de CTB?
De CTB is de toegang voor de kwetsbare burger die ondersteuning nodig heeft met wonen, werken, leven, zinvolle daginvulling en/of financiën. De CTB is daarmee de toegang voor opvang, beschermd wonen, begeleiding en bemoeizorg.

Hoe werkt de CTB?
Tijdens een uitgebreide intake beoordelen we de hulpvraag van de cliënt. Hij of zij krijgt aansluitend begeleiding bij het Verdihuis of krijgt een doorverwijzing naar een beter passende hulpverlener. Als je twijfelt of de hulpvraag van de cliënt aansluit bij de hulpverlening van het Verdihuis, neem dan altijd contact met ons op via het algemene nummer: 0412-636251.

Wat doet de CTB nog meer?

 • Wachtlijstbeheer
 • Postadressen in samenwerking met de gemeente Oss
 • Ondersteuning en advies aan ketenpartners
 • Samenwerken met een aantal structurele ketenpartners waaronder het Veiligheidshuis, SKO, sociale teams, GGZ, Novadic-Kentron en
 • Jeugdzorg
 • Bijdragen aan innovatieve projecten bij de gemeente

Nachtopvang

Wat is Nachtopvang?
Nachtopvang is een opvang voor mensen (individuen en gezinnen) die tijdelijk geen dak boven hun hoofd hebben. Zij mogen maximaal 3 keer per week overnachten. Daarnaast is de nachtopvang vaak een overbrugging voor de wachtlijst voor andere vormen van begeleiding of opvang, al dan niet in het Verdihuis.

Wat biedt Nachtopvang?
Nachtopvang biedt onderdak en 3 keer per dag een maaltijd. Daarnaast wordt er informatie en advies gegeven over passende vervolgopvang en/of begeleiding. Mensen met acute psychiatrische problematiek en/of actief middelengebruik kunnen hier niet terecht. Nachtopvang heeft plaats voor maximaal 8 personen. De cliënt betaalt een eigen bijdrage. Nachtopvang is geopend van 18 uur ’s avonds tot 10 uur de volgende ochtend.

Crisisopvang

Wat is de crisisopvang?
De crisisopvang biedt 24-uurs opvang en begeleiding aan mensen die (tijdelijk) dak- en/of thuisloos zijn. Dat geldt voor individuen en gezinnen die meervoudige problemen hebben. Zij kunnen maximaal 3 maanden in de opvang terecht. In deze periode is het de bedoeling dat de cliënt de ruimte neemt en krijgt om basiszaken (zoals wonen, werken, financiën, gezondheid) weer op de rit te krijgen, om daarna we te integreren in de samenleving.

Hoe gaat de crisisopvang te werk?
Ten eerste gaan we samen met de cliënt de crisis aanpakken door rust, veiligheid en begeleiding te bieden. De begeleiding is zowel op agogisch als financieel gebied. Met behulp van de methode Herstelwerk werken we doelgericht gewerkt naar hoogst haalbare mate van zelfredzaamheid en participatie. Mensen met acute psychiatrische problematiek en/of actief middelengebruik kunnen niet in de crisisopvang terecht. De cliënt betaalt een eigen bijdrage van €18,75 per persoon per nacht. Er zijn afwijkende regelingen als het gaat om een echtpaar of een gezin. Op de crisisopvang is plek voor maximaal 30 volwassen en 15 kinderen (meegekomen met hun ouders).

Ambulante begeleiding

Het Verdihuis biedt 2 vormen van ambulante begeleiding in de wijk: namelijk in een huis van het Verdihuis (Begeleid Wonen) of bij de cliënt zelf (ambulante woonbegeleiding).

Wat is Begeleid Wonen?
Dat is woonbegeleiding in een appartement (individuele unit) of groepswoning (gedeelde woning) of gezinshuis van het Verdihuis aan individuen, gezinnen en (zwerf)jongeren.

Hoe werkt begeleid wonen?
Eén of meerdere keren per week ondersteunt een begeleider van het Verdihuis de cliënt met de regievoering en het aanbrengen van structuur in het leven. Bij volwassenen werken we met de methode Herstelwerk en bij gezinnen met de methode Veerkracht. Verder krijgt een huishouden praktische ondersteuning en hulp bij de financiën. Samen met de cliënt werken we doelgericht naar de hoogst haalbare mate van zelfredzaamheid en participatie.

Wat is ambulante woonbegeleiding?
Dat is woonbegeleiding in de eigen woonomgeving van personen, gezinnen en (zwerf)jongeren.

Hoe werkt ambulante woonbegeleiding?
Eén of meerdere keren per week ondersteunt een begeleider van het Verdihuis de cliënt met de regievoering en het aanbrengen van structuur in het leven. Bij volwassenen werken we met de methode Herstelwerk en bij gezinnen met methode Veerkracht. Verder krijgt een huishouden praktische ondersteuning en hulp bij de financiën. Samen met de cliënt werken we doelgericht naar de hoogst haalbare mate van zelfredzaamheid en participatie.

Beschermd Wonen

Het Verdihuis heeft in Oss 2 locaties voor Beschermd Wonen. De eerste is het Sociaal Pension. Dat is een onderdeel van onze hoofdlocatie. Onze tweede locatie – de flat aan de Berghemseweg – ligt op 500 meter van het Verdihuis. De begeleiding is op beide locaties gelijk. Maar op het Sociaal Pension wonen en leven de cliënten in groepsverband. Op de Berghemseweg flat wonen de cliënten zelfstandig. Op beide locaties krijgen is 24-uurs zorg en toezicht.

Wat is beschermd wonen?
Bij beschermd wonen leven cliënten in een beschermde woonomgeving met 24-uurs zorg en toezicht. De cliënten zijn mensen met een chronische, psychiatrische aandoening.

Hoe werkt beschermd wonen?
24 uur per dag zijn er begeleiders van het Verdihuis beschikbaar om de cliënt te ondersteunen met de regievoering en het aanbrengen van structuur in het leven. We werken hier met de methode Herstelwerk. Op het Sociaal Pension werken we structureel samen met de GGZ. Verder krijgt de cliënt praktische ondersteuning en hulp bij de financiën. Samen met de cliënt werken we doelgericht naar de hoogst haalbare mate van zelfredzaamheid en participatie.

Hoe ziet Beschermd wonen eruit?
Iedere cliënt heeft zijn eigen appartement met sanitaire voorzieningen. In het Sociaal Pension is er een algemene woonkamer met keuken. Maaltijden worden verzorgd door de instelling. Op de flat aan de Berghemseweg flat heeft iedere cliënt een eigen appartement met een woon/slaapkamer, keuken en sanitair. De cliënt krijgt leefgeld om te voorzien in zijn basisbehoeften. Het Sociaal Pension heeft plaats voor maximaal 23 personen. Aan de Berghemseweg zijn 15 appartementen beschikbaar.

Hoe wordt Beschermd wonen gefinancierd?
Beschermd Wonen is mogelijk met een beschikking Beschermd Wonen van de WMO of een indicatie van de Wet langdurige zorg (WLZ) of vanuit de Forensische zorg.

Preventieve woonbegeleiding, woonopvang en omklapwoning

In samenwerking met verschillende gemeenten en woningcorporaties kunnen we begeleidingstrajecten aanbieden om uithuisplaatsing te voorkomen. Wil je weten of in jouw gemeente mogelijkheden zijn op dit gebied? Neem dan contact op met het CTB.

Participatie

Het Verdihuis biedt uiteenlopende activiteiten om mensen te activeren en weer actief te laten deelnemen aan de samenleving. In de Loods bieden we activiteiten op gebied van werken, leren en empowerment. In de Misse bieden we activiteiten aan kinderen in de opvang. Verder heeft het Verdihuis mogelijkheden op gebied van sport en bewegen.

Crisisplaatsing Jeugd (14-18 jaar) i.s.m. Oosterpoort.

In uiterste nood kan de Stichting Oosterpoort (jeugdzorg) gebruik maken van een aantal plekken in de crisisopvang. Deze opvang is voor kinderen tussen 12 en 18 jaar. De opvang is altijd tijdelijk van aard (enkele dagen tot maximaal 4 weken).